Chinh phục 80 đề tiếng anh vào 10 năm 2023 Bùi Văn Vinh

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí "Chinh phục 80 đề tiếng Anh vào 10 năm 2023" là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang tìm kiếm một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Tài liệu này được viết bởi tác giả Bùi Văn Vinh, một giáo viên tiếng Anh giàu kinh nghiệm và là chủ nhân của nhiều giải thưởng trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Với tài liệu "Chinh phục 80 đề tiếng Anh vào 10 năm 2023", bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình và đạt được mục tiêu của mình trong thời gian ngắn nhất. 

Tài liệu này bao gồm 80 đề tiếng Anh với nhiều cấp độ khác nhau, giúp bạn có thể đánh giá được trình độ của mình và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình từ dễ đến khó. Ngoài ra, tài liệu này còn cung cấp cho bạn các bài học về ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng viết để bạn có thể hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện. Mỗi bài học đều được giải thích một cách chi tiết và dễ hiểu, giúp bạn có thể tiếp thu và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở việc học từ sách, tài liệu "Chinh phục 80 đề tiếng Anh vào 10 năm 2023" còn giúp bạn tương tác với các bạn học viên khác thông qua các câu hỏi và bình luận trên mạng xã hội, giúp bạn có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Tóm lại, tài liệu "Chinh phục 80 đề tiếng Anh vào 10 năm 2023" là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Với phương pháp học tiên tiến và dễ hiểu, tài liệu này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả..Xem trọn bộ Chinh phục 80 đề tiếng anh vào 10 năm 2023 Bùi Văn Vinh. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

"Chinh phục 80 đề tiếng Anh vào 10 năm 2023" là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang tìm kiếm một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Tài liệu này được viết bởi tác giả Bùi Văn Vinh, một giáo viên tiếng Anh giàu kinh nghiệm và là chủ nhân của nhiều giải thưởng trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh.

Với tài liệu "Chinh phục 80 đề tiếng Anh vào 10 năm 2023", bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình và đạt được mục tiêu của mình trong thời gian ngắn nhất. Tài liệu này bao gồm 80 đề tiếng Anh với nhiều cấp độ khác nhau, giúp bạn có thể đánh giá được trình độ của mình và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình từ dễ đến khó.

Ngoài ra, tài liệu này còn cung cấp cho bạn các bài học về ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng viết để bạn có thể hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện. Mỗi bài học đều được giải thích một cách chi tiết và dễ hiểu, giúp bạn có thể tiếp thu và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở việc học từ sách, tài liệu "Chinh phục 80 đề tiếng Anh vào 10 năm 2023" còn giúp bạn tương tác với các bạn học viên khác thông qua các câu hỏi và bình luận trên mạng xã hội, giúp bạn có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

Tóm lại, tài liệu "Chinh phục 80 đề tiếng Anh vào 10 năm 2023" là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Với phương pháp học tiên tiến và dễ hiểu, tài liệu này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

PRACTICE TEST 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1. A. brush                   B. put                           C. push                                    D. pull

2. A. looked                 B. tried                                    C. stopped                   D. watched

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

3. A. summer              B. engine                     C. safety                      D. awake         

4. A. agree                  B. refuse                      C. promise                   D. attract

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

5. It usually takes me a hour to finish my homework every day.

A. takes                       B. a                              C. to finish                   D. my

6. Jose spent many time on playing computer games during COVID-19 quarantine period.

A. spent                       B. many                       C. playing                    D. during

7. My brother insisted on going out although the heavy rain.

A. going                       B. on                            C. heavy                      D. although

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to Indicate the correct answer to each of the following questions. 

8. You ____________ go to bed late. It’s not good for your health. 

A. shouldn’t                 B. needn’t                    C. can’t                        D. won’t

9. ____________ the weather was so bad, we couldn’t go camping.

A. Because of              B. Because                  C. In spite of               D. Although

10. He will take us to Hoi An ____________ is a UNESCO world heritage. 

A. that                         B. which                      C. when                       D. where

11. Tony works for your company, ____________? 

A. does he                   B. did he                      C. didn’t he                  D. doesn’t he

12. A lot of tourists go to Japan to go skiing ____________ winter. 

A. in                             B. of                             C. on                            D. at

13. You don’t seem very ____________ about the party. Don’t you want to go tonight?

A. enthusiast               B. enthusiastic             C. enthusiasm                        D. enthusiastically

14. I always check my results carefully because I want to avoid____________ mistakes.

A. to making                B. make                       C. to make                   D. making

15. John to London since he ____________ five.

A. moved - was                                               B. moved - has been   

C. has moved  was                                        D. has moved - has been

16. Laura ____________ her project if she ____________ more time now. 

A. would completed – had                              B. would complete  had

C. will complete – has                                    D. completed - would have 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. 

17. Two students are talking to each other. 

- Tom: “You’ve got a lovely singing voice, Mary.” - Mary: “____________” 

A. It’s all right.                                                            B. Congratulations!     

C. Thank you.                                                  D. No,  thanks. 

18. Mr. Jonathan is at the restaurant. 

- Mr. Jonathan: “Can I have a glass of water, please?” - Waiter: “____________” 

A. Of course, sir.                                             B. Sorry, I can’t.          

C. It’s out of stock now.                                   D. I’m busy now.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

19. I don't go to the cinema with my friends because I don't like it.

A. prefer                      B. detest                      C. look forward to       D. adore

20. I'm finding my shoes. Do you know where they arc?

A. looking for              B. looking after           C. taking for                D. taking off

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

21. The wealthy woman gave money to the poor children to help them have a better Tct.

A. poor                                    B. healthy                    C. kind                         D. rich

22. The beautiful girl vanished suddenly in the dark.

A. left                          B. departed                 C. appeared                D. turned in

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Bill Gates is the co-founder of Microsoft, (23) ____________ world’s largest PC software company. He is among the richest people in the world. Bill Gates’ interest in computers started when he was a teenager. After high school, he (24) ____________ to several top colleges in the USA: Harvard, Yale, and Princeton. He chose to go to Harvard to study law. At Harvard, he focused more on his interest in computers than on coursework. He often (25) ____________ by playing video games in Harvard’s computer lab. He left Harvard before graduating because he wanted to open a software company with his friend Paul Allen. (26) ____________ he later said T don’t think dropping out is a good idea.’ In 2007, he received an honorary degree from Harvard. He began his speech by saying this to his father in the audience. ‘I’ve been waiting more than 30 years to say this: Dad, I always told you I’d come back and get my degree.’ Bill Gates is no longer working full time for Microsoft. He is now, with his wife, running The Bill & Melinda Gates Foundation which aims to (27) ____________ healthcare, reduce poverty, and promote education around the world.

23. A. a                        B. an                            C. x                              D. the

24. A. was accepted    B. is accepted              C. accepted                 D. accepts

25. A. relaxed              B. worked                    C. developed               D. punished

26. A. Moreover          B. However                 C. In addition               D. Therefore

27. A. help                   B. provide                    C. decrease                 D. improve

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is best written from the words/ phrases given.

28. I / look forward / travel / Nha Trang / next week.

A. I’m looking forward to travel to Nha Trang next week.

B. I’m looking forward travel to Nha Trang next week.

C. I’m looking forward to travelling to Nha Trang next week.

D. I’m looking forward travelled to Nha Trang next week.

29. I / suggest /Tony / drink / water / every day.

A. I suggested Tony drinks more water every day.

B. I suggested that Tony should drink more water every day.

C. I suggested that Tony drinks more water every day.

D. I suggested Tony might drink more water every day.