Tải trọn bộ Đề thi thử vào 10 Hà Nội năm 2023 2024 đủ bộ Anh Văn Toán có đáp án

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí Đề thi thử vào lớp 10 là một trong những phương pháp giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Và trong những tài liệu hữu ích giúp cho học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi thì "Đề thi thử vào 10 Hà Nội năm 2023 2024 đủ bộ Anh Văn Toán có đáp án" là một trong những tài liệu hữu ích nhất dành cho các em học sinh. Tài liệu này bao gồm các bộ đề thi thử môn Anh Văn và Toán dành cho học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội trong các năm 2023 và 2024. Với độ khó tương đối tương đồng với đề thi chính thức, các đề thi thử trong tài liệu sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, các kiến thức được yêu cầu trong đề thi và cách giải các dạng bài tập khó, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi chính thức. Mỗi bộ đề thi thử đều có đáp án chi tiết và lời giải chi tiết, giúp các em học sinh có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả của mình. Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp các lời giải tham khảo giúp học sinh nắm bắt được cách giải các bài tập một cách hiệu quả và nhanh chóng. Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp cho các em học sinh một số mẹo và kinh nghiệm hữu ích để làm bài thi một cách chính xác và nhanh chóng. Nhờ đó, các em học sinh sẽ có thể cải thiện kỹ năng giải đề, nâng cao kiến thức và tự tin hơn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tóm lại, "Đề thi thử vào 10 Hà Nội năm 2023 2024 đủ bộ Anh Văn Toán có đáp án" là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Các em học sinh nên sử dụng tài liệu này để nâng cao kỹ năng giải đề, cải thiện kiến thức và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi chính thức.Xem trọn bộ Đề thi thử vào 10 Hà Nội năm 2023 2024 đủ bộ Anh Văn Toán có đáp án. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

Đề thi thử vào lớp 10 là một trong những phương pháp giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Và trong những tài liệu hữu ích giúp cho học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi thì "Đề thi thử vào 10 Hà Nội năm 2023 2024 đủ bộ Anh Văn Toán có đáp án" là một trong những tài liệu hữu ích nhất dành cho các em học sinh.

Tài liệu này bao gồm các bộ đề thi thử môn Anh Văn và Toán dành cho học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội trong các năm 2023 và 2024. Với độ khó tương đối tương đồng với đề thi chính thức, các đề thi thử trong tài liệu sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, các kiến thức được yêu cầu trong đề thi và cách giải các dạng bài tập khó, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi chính thức.

Mỗi bộ đề thi thử đều có đáp án chi tiết và lời giải chi tiết, giúp các em học sinh có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả của mình. Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp các lời giải tham khảo giúp học sinh nắm bắt được cách giải các bài tập một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp cho các em học sinh một số mẹo và kinh nghiệm hữu ích để làm bài thi một cách chính xác và nhanh chóng. Nhờ đó, các em học sinh sẽ có thể cải thiện kỹ năng giải đề, nâng cao kiến thức và tự tin hơn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tóm lại, "Đề thi thử vào 10 Hà Nội năm 2023 2024 đủ bộ Anh Văn Toán có đáp án" là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Các em học sinh nên sử dụng tài liệu này để nâng cao kỹ năng giải đề, cải thiện kiến thức và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi chính thức

ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                     MÔN TIẾNG ANH 9

Năm học 2023- 2024

Thời gian làm bài 60 phút

 

Họ và tên: ............................................................................Số báo danh: .............

Mã đề 101

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

In Western countries, electricity, gas, and water (1) ______ not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively but also save money. For most North American households, lighting (2) ______ for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100 watt light bulb with an (3) ______ bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. (4) ______, consumers can save about US $7 to US $21 per bulb. 

In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, fridges, washing machines and tumble dryers. The label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared (5) ______ other appliances in the same category. 

Question 1:    A. is                            B. be                           C. are                         D. was

Question 2:    A. works                    B. makes                    C. applies                   D. accounts

Question 3:    A. energy-saving        B. save – energetic     C. energy - saved       D. save - energy

Question 4:    A. Therefore               B. However                C. In addition to        D. Although

Question 5:    A. about                     B. in                           C. to                           D. on

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 6: “Let’s go on a walking holiday!” said Jane.

     A. Jane allowed us to go on a walking holiday.

     B. Jane wanted us to go on a walking holiday.

     C. Jane suggested going on a walking holiday.

     D. Jane invited us to go on a walking holiday.

Question 7: Mr. Brown wanted to get some fresh air in the room so he opened the window.

     A. Mr. Brown opened the window in order to get some fresh air in the room.

     B. Having opened the window, the room could get some fresh air.

     C. Mr. Brown got some fresh air in the room, even though he opened the window.

     D. Mr. Brown wanted to get some fresh air in the room because he opened the window.

Question 8: It's been ages since I went to the cinema.

     A. I haven't been to the cinema for ages.

     B. I didn't go to the cinema ages ago.

     C. I've been to the cinema since ages.

     D. My age has been old enough to go to the cinema.

Question 9: The police made the old man empty his pockets yesterday.

     A. The old man was made empty his pockets by the police yesterday.

     B. The old man was made to empty his pockets by the police yesterday.

     C. The old man was forced empty his pockets by the police yesterday.

     D. The old man had to empty his pockets yesterday because of the police.

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 10: Nam plays table tennis very well. In fact, no one in our class can play as well as him.

     A. Nam plays table tennis gooder than no one in our class.

     B. Nam is the worst table tennis player in our class.

     C. In our classroom, Nam plays table tennis the best of all.

     D. Nam plays table tennis as well as other students in our class.

Question 11: The exercise is quite difficult. The students can't do it.

     A. The exercise is too difficult for the students to be unable to do.

     B. The exercise is so difficult that the students couldn’t do.

     C. The exercise is too difficult for the students to do it.

     D. It is such a difficult exercise that the students can't do it.

Question 12: Jane won’t change her mind. There’s no point in persuading her.

     A. Jane won’t change her mind unless someone persuades her.

     B. It’s possible for us to persuade Jane to change her mind.

     C. Jane will change her mind though she doesn’t want to.

     D. It’s useless to persuade Jane to change her mind.

Question 13: John eats so many chips. He is fat now.

     A. John is fat though he eats so many chips.

     B. Unless John ate so many chips, he would not be fat.

     C. Being fat, John eats so many chips.

     D. If John doesn’t eat so many chips, he will not be fat.

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 14: My father has lost his job, so we’ll have to fasten our belt to avoid getting into debt.

     A. Save money                   B. economise                      C. earn money                    D. spend freely

Question 15: I clearly remember talking to him by chance in a meeting last summer.

     A. unintentionally               B. accidentally                    C. deliberately                    D. without planning

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 16: Most deserts are enormous sandy areas.

     A. narrow                            B. huge                               C. mysterious                     D. aerial

Question 17: Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly.

     A. arrive                              B. happen                            C. meet                               D. encounter

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.         

After inventing dynamite, Swedish-born Alfred Nobel became a very rich man. However, he foresaw its universally destructive powers too late. Nobel preferred not to be remembered as the inventor of dynamite, so in 1895, just two weeks before his death, he created a fund to be used for awarding prizes to people who had made worldwide contributions to mankind. Originally there were five awards: literature, physics, chemistry, medicine and peace. Economics was added in 1968, just sixty-seven years after the first awarded ceremony. 

Nobel’s original legacy of nine million dollars was invested, and the interest on this sum is used for the awards which vary from 30.000 dollars to 125.000 dollars. 

Every year on December 10, the anniversary of Nobel’s death , the awards (gold medals, illuminated diploma and money) are present to the winners. Sometimes politics plays an important roles in  the judges’ decision.  American have won numerous science awards, but relatively few literature prizes. 

No awards were presented from 1940 to 1942 at the beginning of  World War II. Some people have won two prizes, but this is rare; other have shares their prizes.      

Question 18: When did the first award ceremony take place?

     A. 1895                               B. 1968                               C. 1901                               D. 1962

Question 19: Why was the Nobel’s prize established?

     A. to honor the inventor of dynamite

     B. to resolve political differences

     C. to commemorate Alfred Nobel

     D. to recognize worldwide contributions to humanity

Question 20: In which field has American received the most awards?

            A. Economics              B. Peace                                  C. Science                   D. Literature

Question 21: In the first paragraph, “foresaw” is closest in meaning to _____.

A. prevailed                        B. postponed                           C. prevented               D. predicted

Question 22: Which of the following statements is NOT true?

     A. Awards vary in moneytary value

     B. A few individuals have won two awards.

     C. Ceremonies are held on December 10 to commemorate Nobel’s invention

     D. Politics can play an important role in selecting the winners

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 23: He’s always got ______ well with old people.

     A. up                                   B. out                                  C. on                                   D. in

Question 24: Her brother spent money on ______ paintings.

     A. Vietnamese oil old                                                     B. oil old Vietnamese

     C. old Vietnamese oil                                                     D. old oil Vietnamese

Question 25: Where ______ you ______ since I last saw you?

     A. has/ been                        B. had/ been                        C. have/ been                      D. were/ been

Question 26: Your house is beautiful, ______?

     A. wasn't it                         B. was it                              C. isn't it                             D. does it

Question 27: At the meeting, the chairman suggested ______ funds for the victims of natural disasters.

     A. raise                                B. to raising                        C. to raise                           D. raising

Question 28: The problem of ______ among young people is hard to solve.

     A. employers                       B. employees                      C. unemployment               D. employment

Question 29: The road is open now, but it is often blocked by snow ______ winter.

     A. in                                    B. on                                   C. at                                    D. behind

Question 30: It´s my friends’ birthday this weekend so I'm ______ her a surprise party.

     A. doing                              B. giving                             C. making                           D. having

Question 31: This is ______ film we have ever seen.

     A. the most interesting                                                   B. as interesting

     C. most interesting                                                         D. more interesting

Question 32: Barbara is motivated to study ______ she knows that a good education can improve her life.

     A. because                          B. so                                    C. due to                            D. although

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Question 33: “You have a wonderful garden.” - “_______”

     A. It’s my pleasure.                                                        B. Don’t mention it.

     C. Yours is great too.                                                     D. I can’t believe it.

Question 34: Barbara: “Could I use your phone, please? I need to make an urgent call.”

- Receptionist: “_______”

     A. No, too bad.                   B. Sure.                               C. I’d rather not.                D. Are you kidding?

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 35:  A. mended                 B. received                 C. innovated              D. celebrated

Question 36:  A. career                    B. patience                 C. nature                    D. flavor

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 37: The local people there were friendly and not afraid to show its feelings.

     A. there                               B. to show                          C. not                                 D. its

Question 38: The girl who were injured in the accident was taken to hospital.

     A. in                                    B. was                                 C. to hospital                      D. were

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 39:  A. listen                      B. rubbish                   C. prevent                  D. measure

Question 40:  A. destruction            B. environment          C. mechanic               D. interview

 

------ THE END ------