BÀI TẬP THỰC HÀNH TIẾNG ANH 8 GLOBAL ( có đáp án)

Tài liệu "Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 8 Global" tổng hợp những bài tập thực tế và phong phú từ các chuyên đề khác nhau. Từ ngữ pháp, từ vựng, đến kỹ năng đọc, viết và nghe, mỗi phần đều được thiết kế để đáp ứng mọi khía cạnh của quá trình học tiếng Anh. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy bài tập phù hợp với trình độ và mục tiêu cá nhân của mình.

Spinning

Đang tải tài liệu...

Tài Liệu "Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 8 Global: Hướng Dẫn Hiệu Quả từ Cơ Bản đến Nâng Cao"

Trong hành trình học tiếng Anh, việc thực hành đóng vai trò quan trọng để xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc và phát triển kỹ năng giao tiếp một cách tự tin. Với tài liệu "Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 8 Global," học sinh sẽ được tiếp cận một bộ sưu tập bài tập đa dạng và thú vị, giúp củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Đa Dạng và Chất Lượng Bài Tập

Tài liệu "Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 8 Global" tổng hợp những bài tập thực tế và phong phú từ các chuyên đề khác nhau. Từ ngữ pháp, từ vựng, đến kỹ năng đọc, viết và nghe, mỗi phần đều được thiết kế để đáp ứng mọi khía cạnh của quá trình học tiếng Anh. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy bài tập phù hợp với trình độ và mục tiêu cá nhân của mình.

Hướng Dẫn Chi Tiết và Đáp Án Minh Bạch

Tài liệu không chỉ đề xuất bài tập mà còn cung cấp hướng dẫn chi tiết và đáp án, giúp bạn tự mình kiểm tra và sửa lỗi một cách hiệu quả. Điều này giúp bạn theo dõi quá trình tiến bộ, nhận biết và khắc phục những sai sót thường gặp, từ đó nâng cao chất lượng tiếng Anh của mình một cách tự tin.

Phù Hợp Cho Mọi Đối Tượng

Dành cho học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở hay người tự học tiếng Anh, tài liệu này sẽ là một nguồn tài liệu cần thiết để bổ sung kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Bất kể bạn đang ở trình độ nào, việc thực hiện các bài tập trong tài liệu sẽ giúp bạn tiến xa hơn trên con đường tiếng Anh.

Kết Luận

"Tài Liệu Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 8 Global" không chỉ đơn thuần là bộ sưu tập bài tập, mà là một công cụ học tập hiệu quả giúp bạn tạo nền tảng vững chắc trong việc sử dụng tiếng Anh. Với độ đa dạng của bài tập, hướng dẫn chi tiết và đáp án minh bạch, tài liệu này sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chinh phục tiếng Anh.

UNIT 1. LEISURE TIME

A. Pronunciation: /u:/ and /ʊ/

I. Put the words with the underlined part into the correct column.

goodschoolbookwoodmoonfood
foottoolcooktookcartoonspoon
foolbroomlooktooshookzoo
/u://ʊ/

 

 

 

 

 

II. Underline the /ʊ/ sound, and double underline the /u:/ sound. Then practise reading these sentences.

1. The book about cooking is very good.

2. The boy ate the food with a spoon. 

3. They were walking in the woods and enjoying the moon. 

4. Students are using the brooms to clean the schoolyard. 

5. Children looked at the cartoon book when they sat on the stool in the zoo.

B. Vocabulary 

• Leisure activities

I. Fill in the blanks with the correct words or phrases matching with the verbs. Maybe some verbs can be used more than once.

knittingcyclingsport in the parkwith friends
messagesbasketballcookingemails
puzzlesshoppingtime on your ownDIY
fishingcomputer skillsbuilding dollhouses 
free time with other peoplemaking paper flowers 
something about the world  

1. spend         _______________________________________________________________________

2. hang out    _______________________________________________________________________

3. love                        _______________________________________________________________________

4. go               _______________________________________________________________________

5. play                        _______________________________________________________________________

6. send                       _______________________________________________________________________

7. do               _______________________________________________________________________

8. learn                      _______________________________________________________________________

II. Complete the sentences with the words given below.

knittingDIYrelaxationmessagesurfing
paper flowerscreativityhanging outdollhousepuzzles

1. He spent a lot of time listening to records and just _________________ with friends.

2. Jack does the newspaper crossword _________________ every Sunday morning. 

3.She is busy _________________ baby clothes. 

4.A _________________ is a toy house with small furniture and sometimes dolls in it for children to play with. 

5.On the table was a vase of colorful _________________. 

6. My brother is a real _________________ enthusiast; he repairs things around the house every weekend. 

7. You can _________________ several people at once - it’s very convenient. 

8. Many young people spend hours _________________ the Internet. 

9.I go fishing for _________________.

10. _________________ and originality are more important than technical skills.

III. Complete the text with the words below.

go swimminggogo forgo tobeach
picnicthe guitarplayshoppingparties

My Free Time by Lisa

I go 1 _________________ on Saturday afternoons with my friends. It’s my favourite free time activity. And I love having _________________, but my parents aren’t very keen on them.

I don’t 3_________________ the gym, but I 4 _________________ a walk every day. I don’t 5 _________________ football or basketball, but I sometimes 6 _________________ bowling on Friday evenings with my family. In the summer holidays, I enjoy going to the 7 _________________ and I 8 _________________ in the sea. It’s great. I enjoy having a 9 _________________ in the park with my friends when the weather is hot too. My ambition is to learn to play 10 _________________ like Eric Clapton.

IV. Complete the sentences with the activities below. Use the correct form of the verbs.

design websitesdo athleticsgo horse ridinggo sailing
take photosmeet friendsplay in a banddo dance lessons

1. Nick and Jack _________________. They’re guitarists and they’re really good. 

2. My sister _________________ in town on Saturday afternoons. They go to the cinema or they go