Bài tập bộ trợ chuyên sâu toàn diện ngữ pháp và từ vựng anh 4

CLB HSG Sài Gòn xin gửi đến bạn đọc Bài tập bộ trợ chuyên sâu toàn diện ngữ pháp và từ vựng anh 4. Bài tập bộ trợ chuyên sâu toàn diện ngữ pháp và từ vựng anh 4 là tài liệu quan trọng, hữu ích cho việc dạy Tiếng anh hiệu quả. Đây là bộ tài liệu rất hay giúp đạt kết quả cao trong học tập. Hay tải ngay Bài tập bộ trợ chuyên sâu toàn diện ngữ pháp và từ vựng anh 4. CLB HSG Sài Gòn luôn đồng hành cùng bạn. Chúc bạn thành công!!!.Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 4 BGD ( FULL 35 TUẦN). Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

UNIT 1

NICE TO SEE YOU AGAIN .

I. VOCABULARY.

English

Pronunciation

Vietnamese

Morning/’mɔ:nɪŋ/Buổi sáng
Afternoon/’ɑ:ftənu:n/Buổi chiều
Evening/i’:vnɪŋ/Buổi tối
Night/naɪt/Buổi đêm
Tomorrow/tə’mɒrəʊ/Ngày mai
Later/’leɪtə(r)/Sau, muộn
Again/ə’ɡeɪn/Lại, lặp lại
See/si:/Gặp
Meet/mi:t/Gặp, gặp gỡ
Vietnam/vjet’næm/Quốc gia Việt Nam
England/’ɪŋɡlend/Anh Quốc
Student/pupil/’stju:dnt/ /’pju:pl/Học sinh

 

1. Để chào hỏi

Good + buổi.                                            Chào+ buổi

Nice to see you again.                            Rất vui được gặp lại bạn

Example:

Good morning.                                          Chào buổi sáng

2. Để chào tạm biệt

Goodbye = Bye.                                       Tạm biệt

See you tomorrow.                                Hẹn mai gặp lại

See you again = See you later.             Hẹn gặp lại

Example:

Goodbye, Tony                                         Tạm biệt Tony

See you tomorrow                                  Hẹn mai gặp lại

3. Lưu ý

Good evening                                            Chào buổi tối

Good night                                                 Chúc ngủ ngon

III. PRACTICE .

READING AND WRITING

Task 1. Choose the odd one out .

1. A. England                      B. hometown         C. Japan                    D. Vietnam

2. A. Good morning         B. Goodnight          C. Good evening    D. Good afternoon

3. A. Day                              B. Night                    C. morning              D. Bye

4. A. Nice                              B. well                       C. meet                     D. Fine

5. A. See                                B. meet                     C. nice                       D. come

Task 2. Look and write. There is one example.

Example: oonn → n o o n
1. oinmgrn 
→ _ _ _ _ _ _ _
2. ftoornane 
→ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. tginh
→ _ _ _ _ _
4. veennig 
→ _ _ _ _ _ _ _
5. yad 
→ _ _ _

Task 3. Read and tick 

Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-tick.png

 or cross 

Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-cross.png

. There are two examples.

 Examples:  

It's morning.

 

Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-tick.png

Examples:  

It's late at night.

 

Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-cross.png

1

Goodbye, Mr Brown.

 

Description: https://kiemtra.sachmem.vn/images/ta41/u1/media/image58.jpeg
Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-default.png

2.

Good morning, Mr Brown.

 

Description: https://kiemtra.sachmem.vn/images/ta41/u1/media/image60.jpeg
Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-default.png

3.

Good evening, Mr. Brown.

 

Description: https://kiemtra.sachmem.vn/images/ta41/u1/media/image62.jpeg
Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-default.png

4.  

Bye, see you again.

Description: https://kiemtra.sachmem.vn/images/ta41/u1/media/image66.jpeg
Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-default.png

5.

Good night, Jane.

 

Description: https://s.sachmem.vn/public/sm-quizz/icons/checkbox-default.png